sen-da-mau-tron
 • sen-da-mau-tron-3
 • sen-da-mau-tron-2
 • sen-da-mau-tron-4
 • sen-da-tron-5
 • sen-da-tron-6
 • sen-da-tron-7
 • sen da 8
 • sen da tron 9
 • sen da tron 10
 • banh sinh nhat doc la sen da tron 11
 • banh sinh nhat doc la sen da tron 12
 • sen da mau tron 13
 • sen da tron 14
 • sen da tron 15

– Sen đá mẫu tròn – (15 mẫu)