Liên hệ

Địa chỉ shop: 314/4 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5225.890207292127!2d106.63459428899483!3d10.771455967081524!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ea27acfdf01%3A0x87471d416c43fe78!2zMzE0LzQgS2h1w7RuZyBWaeG7h3QsIFBow7ogVHJ1bmcsIFTDom4gUGjDuiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1669079908214!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>